Konstytucje_I_Dyrektorium

Konstytucje i Dyrektorium KSIĘŻY MARIANÓW

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny editio typica Kuria Generalna Księży Marianów Rzym 2023

© 2023 Kuria Generalna Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na okładce: obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny namalowany w 1782 roku, na zamówienie marianów, przez Franciszka Smuglewicza (1745-1807). Malowidło umieszczono w głównym ołtarzu kościoła św. Wita w Rzymie, który w owym czasie wraz z przylegającym doń klasztorem był własnością zakonu i stanowił siedzibę Prokuratury Generalnej, fot. Janusz Rosikoń. Kolorowa wkładka: herb Zgromadzenia Księży Marianów zaprojektowany w 2009 roku przez Tomasza Steifera (19552015), członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Herb zatwierdzono do oficjalnego użytku w całym Zgromadzeniu dekretem przełożonego generalnego z dnia 3 listopada 2009 roku, nr 210/09. Natomiast kapituła generalna w 2017 roku w §15 Konstytucji zamieściła jego szczegółowy opis. Imprimi potest ks. Joseph G. Roesch, MIC Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Marianów Rzym, dnia 29 czerwca 2023 roku, nr 123/2023 Druk i oprawa: PROMIC

Spis treści Przywileje udzielone Zgromadzeniu Księży Niepokalanego Poczęcia NMP przez papieża Innocentego XI z 20 czerwca 1681 roku .................................................... 31 Zatwierdzenie apostolskie Zgromadzenia Kleryków Regularnych Marianów, wspomagających zmarłych i duszpasterzy, wydane przez nuncjusza apostolskiego abpa Franciszka Pignatelli z 6 czerwca 1701 roku ....................................... 34 Dokument agregacji wydany przez generała franciszkanów z 21 września 1699 roku .................................................... 34 Brewe apostolskie papieża Innocentego XII z 24 listopada 1699 roku ................................................... 37 Aprobata i zatwierdzenie Statutów Zgromadzenia Kleryków Regularnych Marianów służących pomocą zmarłym oraz proboszczom w duszpasterstwie wydane przez papieża Innocentego XIII z 3 września 1723 roku.......................... 42 Zatwierdzenie apostolskie tak Instytutu jak i Konstytucji Kleryków Regularnych Marianów z 17 listopada 1786 roku... 45 Przywileje udzielone przez papieża Piusa VI Zakonowi Marianów z 27 marca 1787 roku . .................................... 49 Dekret Świętej Kongregacji Zakonników zatwierdzający zreformowanie Zgromadzenie Księży Marianów i nowe Konstytucje z 28 listopada 1910 roku .............................. 54 Dekret Świętej Kongregacji Zakonników potwierdzający przywilej egzempcji Zgromadzenia Księży Marianów z 26 kwietnia 1929 roku ................................................... 56 Dekret Świętej Kongregacji Zakonników zatwierdzający Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów z 27 stycznia 1930 roku .................................................... 57 Dekret Świętej Kongregacji Zakonników i Instytutów Świeckich zatwierdzający Konstytucje z 25 marca 1986 roku . 58 Dekret Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 31 maja 2005 roku .... 60 Dekret Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 21 marca 2011 roku.... 61 Dekret Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdzający Konstytucje z 8 września 2017 roku ................................... 62

Dekret Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 6 czerwca 2023 roku.... 64 Pismo przełożonego generalnego Donalda S. Petraitisa MIC z 27 stycznia 1988 roku ................................................... 67 Pismo przełożonego generalnego Andrzeja Pakuły MIC z 18 maja 2018 roku....................................................... 69 Pismo przełożonego generalnego Josepha G. Roescha MIC z 29 czerwca 2023 roku ................................................ 72 Wykaz skrótów ................................................................ 74 Wstęp: Rozwój mariańskiego prawodawstwa................. 77 Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Preambuła – Invocatio Dei.................................................... 85 CZĘŚĆ I PATRYMONIUM I DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA I. Natura, cel, duchowość i charakter........................... 85 1. Charakter i miejsce Zgromadzenia w Kościele.. 85 2. Istota charyzmatu................................................ 85 3. Misja.................................................................... 86 4. Konsekrowani na chwałę Trójcy Przenajświętszej.. 86 5. Śladami Chrystusa............................................... 86 6. Kształtowani przez Ducha Świętego................... 87 7. Z Maryją Niepokalanie Poczętą.......................... 87 8. Pomoc zmarłym i umierającym.......................... 88 9. W służbie Kościoła ............................................. 88 10. Z wszystkich narodów i do wszystkich ludzi .... 88 11. Stać się wszystkim dla wszystkich . ................... 89 12. Życie duchowe i apostolat................................... 89 13. Cechy charakterystyczne marianina ................... 89 14. Hasło Zgromadzenia . ......................................... 90 15. Herb Zgromadzenia ............................................ 90 II. Członkowie . ............................................................... 90 16. Prawa i obowiązki . ............................................. 90 17. Ubiór współbraci . ............................................... 90 Konstytucje i Dyrektorium 8

III. Święci Patronowie i szczególne praktyki pobożne (devotiones peculiares)............................................... 91 18. Główna Patronka. ................................................ 91 19. Pozostali Patronowie. .......................................... 91 20. Devotiones peculiares. ........................................ 92 CZĘŚĆ II ŻYCIE KONSEKROWANE I. Dążenie do ewangelicznej doskonałości................... 93 21. Wezwanie do świętości........................................ 93 22. Praktyka rad ewangelicznych.............................. 93 23. Konsekracja przez śluby...................................... 93 24. Niepokalana wzorem cnót. .................................. 94 25. Dążenie do świętości. .......................................... 94 26. Walka z grzechem................................................ 94 27. Nieść krzyż z Chrystusem .................................. 95 28. Udoskonalenie darów naturalnych ...................... 95 29. Cnoty kardynalne................................................. 95 30. Pokora.................................................................. 96 31. Cnoty teologiczne................................................ 96 32. Miłość nieprzyjaciół ............................................ 96 33. Wypełnianie woli Bożej....................................... 96 34. Obowiązki stanu. ................................................. 97 35. Życie pracowite.................................................... 97 36. Módl się i pracuj.................................................. 97 37. Zjednoczenie z Bogiem....................................... 98 38. Święty zapał, czyli gorliwość.............................. 98 39. Wierność łasce powołania.................................... 99 II. Czystość..................................................................... 99 40. Dla Królestwa niebieskiego................................. 99 41. Wartość czystości.............................................. 100 42. Konieczny warunek........................................... 100 43. Wychowanie i próba ........................................ 100 III. Ubóstwo ................................................................... 101 44. Ubóstwo ewangeliczne....................................... 101 45. Ubodzy w rzeczywistości i w duchu ................. 101 46. Zakres ślubu ....................................................... 101 Spis treści 9

47. Dobra własne ..................................................... 102 48. Zmiana zrzeczenia się, dyspozycji i testamentu ... 102 49. Zrzeczenie się majątku dziedzicznego ............... 102 50. Nabywanie na rzecz Zgromadzenia ................... 102 51. Zbiorowe świadectwo ubóstwa ......................... 103 52. Znamiona zakonnego ubóstwa........................... 103 53. Troskliwość przełożonych ................................. 103 54. Dysponowanie pieniędzmi ................................. 104 IV. Posłuszeństwo........................................................... 104 55. Cel posłuszeństwa............................................... 104 56. Uczestnictwo w posłuszeństwie Chrystusa......... 104 57. Na wzór Służebnicy Pańskiej ............................. 105 58. W służbie Kościoła ............................................. 105 59. Zakres ślubu ....................................................... 105 60. Zależność od przełożonych................................. 105 61. Posłuszeństwo pokorne, czynne i odpowiedzialne. 105 62. Posłuszeństwo nadprzyrodzone ........................ 106 63. Rola przełożonych............................................... 106 64. Sposób kierowania wspólnotą............................. 106 65. Wychowanie do współodpowiedzialności ......... 107 V. Źródła życia duchowego .......................................... 107 66. Troska o życie duchowe ..................................... 107 67. Czytanie Pisma Świętego ................................... 107 68. Święta liturgia...................................................... 108 69. Pobożność maryjna............................................. 108 70. Sprawowanie liturgii........................................... 108 71. Sakrament pokuty ............................................... 108 72. Kompetencje wyższych przełożonych w stosunku do upoważnienia do spowiadania........ 109 73. Zastrzeżenie co do domów formacyjnych ......... 109 74. Wyznaczenie spowiedników. .............................. 109 75. Spowiednik i kierownik duchowy ..................... 109 76. Sakramenty chorych ........................................... 110 Konstytucje i Dyrektorium 10

VI. Życie modlitwy i pobożności ................................... 110 77. Prawa intencja.................................................. 110 78. Czynności liturgiczne i ćwiczenia pobożne .... 110 79. Praktyki codzienne ..........................................111 80. Cel pobożnych praktyk. .................................... 111 81. Pobożne odnawianie ślubów............................. 112 82. Troska przełożonych......................................... 112 83. Przepowiadanie słowa Bożego współbraciom .112 84. Modlitwy za żywych ....................................... 112 85. Modlitwy za zmarłych .................................... 113 86. Modlitwa przełożonego ................................... 113 VII. Pokuta i umartwienie.............................................. 113 87. Konieczność pokuty ........................................ 113 88. Cel umartwienia............................................... 113 89. Umartwienia zewnętrzne.................................. 114 90. Umartwienie wewnętrzne ............................... 114 91. Zwyciężać samego siebie ................................ 114 92. Ciężar pracy..................................................... 114 93. Trudy życiowe.................................................. 115 94. Umiar i trzeźwość ........................................... 115 CZĘŚĆ III ŻYCIE WSPÓLNE I. Życie wspólne w ogólności ................................... 116 95. Jedno ciało i jeden duch .................................. 116 96. Zachowanie życia wspólnego .......................... 116 97. Zezwolenie na pobyt poza wspólnotą .............. 116 II. Miłość braterska i troska o chorych ...................... 117 98. Dar i praktyka miłości ..................................... 117 99. Jedno serce ....................................................... 117 100. Szczególna troska ............................................ 117 101. Wyrozumiałość i tolerancja.............................. 118 102. Jedność wśród domów prowincji i wikariatów.. 118 103. Gościnność ...................................................... 118 104. Wobec kryzysu powołania................................ 118 Spis treści 11

III. Pomoce zabezpieczające karność i skupienie............ 119 105. Organizacja życia we wspólnocie . .................. 119 106. Współodpowiedzialność i współpraca ............ 119 107. Stałe skupienie. ................................................ 119 108. Zakonna cisza .................................................. 120 109. Klauzura .......................................................... 120 110. Kontakty z obcymi .......................................... 120 111. Rekreacja .......................................................... 120 IV. Stosunek do społeczeństwa ...................................... 121 112. Miłość naturalna i duchowa.............................. 121 113. Stosunek do rodziny.......................................... 121 114. Przyjaciele, współpracownicy, ubodzy ............ 121 115. Sprawy narodowościowe i polityczne .............. 121 116. Dobre imię u ludzi ........................................... 122 117. Pokój Chrystusowy........................................... 122 118. Praktyka cnót społecznych................................ 122 CZĘŚĆ IV APOSTOLAT I. Charakter i środki apostolatu ................................... 123 119. Apostolski charakter Zgromadzenia .................. 123 120. Zobowiązanie .................................................... 123 121. Przedmiot apostolstwa ...................................... 123 122. Element maryjny .............................................. 124 123. Element eschatologiczny .................................. 124 124. Wolność i posłuszeństwo .................................. 124 125. Apostolstwo przykładu ...................................... 124 126. Odpowiednie środki .......................................... 125 127. Działanie przez innych...................................... 125 128. Stowarzyszenia mariańskie .............................. 125 129. Viri aggregati .................................................... 125 130. Pracowitość........................................................ 126 131. Więź jedności .................................................... 126 132. W duchu posłuszeństwa .................................... 126 Konstytucje i Dyrektorium 12

II. Wychowanie i kształcenie młodzieży ..................... 126 133. Znaczenie i formy wychowania........................ 126 134. Wychowanie wszechstronne ............................ 127 135. Katechizacja ...................................................... 127 III. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu ....... 128 136. Potrzeba, cel i rozwaga ...................................... 128 137. Apostolstwo prasy ............................................ 128 138. Twórczość pisarska i artystyczna...................... 128 139. Prawowierność a głoszenie wiary .................... 128 IV. Sprawowanie posługi kapłańskiej ........................... 129 140. Obowiązek ewangelizacji ................................ 129 141. Gorliwość kapłańska ........................................ 129 142. Pozwolenie przełożonych ................................ 129 143. Obsadzanie stanowisk parafialnych.................. 130 144. Prowadzenie parafii .......................................... 130 145. Znaczenie parafii .............................................. 130 146. Usunięcie z urzędu kościelnego w diecezji...... 130 V. Ekumenizm i dialog międzyreligijny ...................... 131 147. Pragnienie jedności .......................................... 131 148. Dialog międzyreligijny .................................... 131 149. W jedności z Kościołem .................................. 131 VI. Misje ........................................................................ 132 150. Duch misyjny.................................................... 132 151. Zaradzanie brakowi duchowieństwa ................ 132 152. Budzenie zapału misyjnego .............................. 132 153. Odpowiednie kwalifikacje ................................ 132 CZĘŚĆ V FORMACJA I. Zasady formacji ....................................................... 133 154. Cel formacji ...................................................... 133 155. Najwyższy Mistrz – Chrystus .......................... 133 156. Niepokalana – wzór nowego człowieka .......... 133 157. Formacja liturgiczna ........................................ 134 Spis treści 13

158. Pełna dojrzałość................................................ 134 159. Duchowe dziedzictwo ...................................... 134 160. Formacja apostolska ........................................ 134 161. Kwalifikacje wychowawców .......................... 135 162. Etapy formacji .................................................. 135 163. Wspólny wysiłek.............................................. 136 II. Troska o powołania ................................................. 136 164. Poszukiwanie kandydatów ................................ 136 165. Modlitwa i przykład ........................................ 136 III. Przyjmowanie do Zgromadzenia .............................. 137 166. Stopniowe zespolenie........................................ 137 167. Prawo przyjmowania kandydatów ................... 137 168. Odpowiedni dobór kandydatów ....................... 137 169. Zasada ogólna .................................................. 138 170. Postulat.............................................................. 138 IV. Nowicjat .................................................................. 138 171. Cel nowicjatu .................................................... 138 172. Erygowanie, przeniesienie i zniesienie domu nowicjatu ............................ 139 173. Miejsce nowicjatu ............................................ 139 174. Wyjątki co do miejsca nowicjatu. ..................... 139 175. Czas nowicjatu. ................................................. 139 176. Inne warunki ważności nowicjatu .................... 140 177. Nominacja mistrza i socjusza............................ 140 178. Przymioty mistrza ............................................ 140 179. Uprawnienia mistrza ........................................ 140 180. Starania nowicjuszy .......................................... 141 181. Obowiązki i przywileje nowicjuszy.................. 141 182. Podstawowe zadania nowicjuszy...................... 141 183. Składniki życia duchowego .............................. 141 184. Program nowicjatu ............................................ 142 185. Przygotowanie apostolskie................................ 142 186. Nowicjat a życie wspólne ................................ 142 187. Odejście i usunięcie .......................................... 143 188. Ocena zdatności ................................................ 143 Konstytucje i Dyrektorium 14

V. Profesja zakonna ..................................................... 143 189. Pojęcie profesji................................................. 143 190. Warunki ważności profesji............................... 144 191. Zewnętrzna forma profesji............................... 144 192. Formuła profesji............................................... 144 193. Okres profesji czasowej................................... 145 194. Więź ze Zgromadzeniem ................................. 145 195. Profesja lub odejście........................................ 145 196. Przyśpieszenie profesji ................................... 146 197. Przejście z innego Zgromadzenia ................... 146 198. Możliwość ponownego przyjęcia.................... 146 199. Wyłączenie ze Zgromadzenia.......................... 146 200. Stosunek do byłych członków ........................ 147 VI. Formacja kapłańska ................................................ 147 201. Cel formacji kapłańskiej ................................ 147 202. Domy studiów i instytuty................................ 147 203. Wychowawcy.................................................. 147 204. Program studiów ............................................ 148 205. Wykształcenie średnie .................................... 148 206. Studia filozoficzne .......................................... 148 207. Studia teologiczne .......................................... 149 208. Przygotowanie do apostolatu. ......................... 149 209. Wychowanie duchowe..................................... 149 210. Dopuszczenie do święceń . ............................. 149 211. Oświadczenie kandydata ................................ 149 212. Uprawnienia przełożonego wyższego ............ 150 213. Zaświadczenie i powiadomienie .................... 150 VII. Formacja braci zakonnych...................................... 150 214. Apostolat braci zakonnych .............................. 150 215. Kierunek formacji .......................................... 150 VIII. Dalsza formacja ..................................................... 151 216. Kontynuacja studiów.......................................... 151 217. Studia specjalne .................................................. 151 218. Odnowienie ducha .............................................. 151 219. Rozwój kultury duchowej ............................... 152 Spis treści 15

CZĘŚĆ VI STRUKTURA I ZARZĄD I. Stosunek do władzy kościelnej ................................ 153 220. Posłuszeństwo i miłość wobec Ojca Świętego..... 153 221. Sprawozdanie dla Stolicy Świętej ...................... 153 222. Wyznanie wiary ................................................ 153 223. Zależność od biskupa........................................ 154 II. Struktura Zgromadzenia............................................ 154 224. Prowincje .......................................................... 154 225. Tworzenie i znoszenie prowincji ...................... 154 226. Tworzenie i znoszenie wiceprowincji .............. 155 227. Wikariat ............................................................ 155 228. Dom zakonny.................................................... 155 229. Dom zależny od generała.................................. 155 230. Erygowanie domu ............................................ 155 231. Użyteczność erygowania domów .................... 156 232. Wymagane warunki .......................................... 156 233. Zniesienie domu................................................ 156 III. Przełożeni.................................................................. 156 234. Władza przełożonych i kapituł ........................ 156 235. Najwyższa władza w Zgromadzeniu................ 156 236. Przełożeni prowincji, wikariatów i miejscowi.... 157 237. Kapituły ............................................................ 157 238. Przełożeni wyżsi .............................................. 157 239. Wymagane warunki wyboru ............................ 157 240. Wyznanie wiary ................................................ 158 241. Czas pełnienia urzędu ...................................... 158 242. Utrata urzędu .................................................... 158 243. Wizytacja .......................................................... 159 244. Częstość wizytacji ............................................ 159 IV. Rada i radni .............................................................. 159 245. Rada .................................................................. 159 246. Radni ................................................................ 159 247. Zgoda rady ........................................................ 160 248. Głos doradczy .................................................. 160 249. Zadania radnych................................................ 160 Konstytucje i Dyrektorium 16

V. Sekretarze i archiwa ................................................ 160 250. Sekretarze........................................................ 160 251. Archiwa .......................................................... 161 VI. Wybory..................................................................... 161 252. Głos czynny i bierny ...................................... 161 253. Zasady przeprowadzania wyborów ................ 161 254. Głos chorego .................................................. 162 255. Warunki ważności głosu ................................ 162 256. Niestosowności przy wyborach...................... 162 257. Wynik głosowania .......................................... 162 VII. Kapituła generalna ................................................. 163 258. Cel kapituły .................................................... 163 259. Kapituła zwyczajna i nadzwyczajna .............. 163 260. Członkowie kapituły ...................................... 163 261. Przewodniczący kapituły ................................ 164 262. Sprawozdanie ze stanu Zgromadzenia............ 164 263. Rozważanie spraw .......................................... 164 264. Propozycje współbraci.................................... 165 265. Sposób rozstrzygania spraw............................ 165 266. Wybory............................................................ 165 267. Wybór przełożonego generalnego .................. 165 268. Inne wybory .................................................... 166 269. Zakończenie kapituły...................................... 166 VIII. Kapituła prowincji ................................................. 166 270. Zwołanie.......................................................... 166 271. Terminy kapituły prowincji ............................ 166 272. Członkowie .................................................... 167 273. Sprawozdanie i inne sprawy .......................... 167 IX. Kapituła miejscowa ............................................... 167 274. Cel i sposób przeprowadzenia........................ 167 X. Konwenty ............................................................... 168 275. Konwent generalny ........................................ 168 276. Konwent prowincji ........................................ 168 Spis treści 17

277. Charakter doradczy konwentu........................ 168 278. Konwent miejscowy ...................................... 168 XI. Zarząd generalny .................................................... 168 279. Władza i urząd generała ................................. 168 280. Decyzje kolegialne.......................................... 169 281. Sprawy decydowane za zgodą rady generalnej... 169 282. Nominacje........................................................ 171 283. Obowiązki nie do pogodzenia ........................ 171 284. Miłość Zgromadzenia...................................... 171 285. Utrata urzędu................................................... 171 XII. Zarząd prowincji .................................................... 172 286. Wybory zarządu.............................................. 172 287. Zatwierdzenie wyboru.................................... 172 288. Wybory radnych prowincji.............................. 172 289. Nominacja zarządu.......................................... 172 290. Zrzeczenie się urzędu prowincjała.................. 172 291. Przełożony i rada ............................................ 172 292. Sprawy decydowane po uzyskaniu zgody rady prowincji ................................................ 173 293. Doradczy głos rady ........................................ 174 294. Sprawozdania o stanie prowincji.................... 174 XIII. Zarząd miejscowy .................................................. 174 295. Członkowie zarządu........................................ 174 XIV. Ekonomowie i zarządzanie dobrami ...................... 175 296. Zdolność prawna ............................................ 175 297. Zarządzanie dobrami ...................................... 175 298. Ekonomowie.................................................... 175 299. Depozyty i zapisy............................................ 175 300. Spłacenie należności........................................ 176 301. Rozwaga i staranność...................................... 176 XV. Ustawy Zgromadzenia............................................. 177 302. Motywy wierności ustawom........................... 177 303. Obowiązek zachowania ustaw........................ 177 Konstytucje i Dyrektorium 18

304. Dyspensa od norm zawartych w Konstytucjach i Dyrektorium......................... 177 305. Władza dyspensowania .................................. 177 306. Wyjaśnianie ustaw ......................................... 178 307. Zmiana ustaw.................................................. 178 308. Statuty prowincji ............................................ 178 Epilog .............................................................................. 179 Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny CZĘŚĆ I PATRYMONIUM I DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA I. Natura, cel, duchowość i charakter ............................ 183 1. Posługi i dzieła ...................................................... 183 2. Herb Zgromadzenia................................................ 183 II. Członkowie ................................................................ 184 III. Święci Patronowie i szczególne praktyki pobożne (devotiones peculiares)................................................. 184 3. Świętowanie Patronów Zgromadzenia.................. 184 4. Wspomnienie śmierci Pana .................................. 174 5. Nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia NMP.. 184 6. Nabożeństwo za zmarłych .................................... 185 7. Niektóre znaki tożsamości .................................... 185 8. Zasady noszenia stroju uroczystego ..................... 185 CZĘŚĆ II ŻYCIE KONSEKROWANE I. Dążenie do ewangelicznej doskonałości.................... 187 II. Czystość...................................................................... 187 9. Troska o zachowanie czystości ............................ 187 10. Pomoce w zachowaniu czystości ........................ 187 11. Czujność .............................................................. 188 Spis treści 19

12. Czystość we wspólnocie...................................... 188 13. Wymagania miłości.............................................. 188 III. Ubóstwo .................................................................... 189 14. Pozwolenie przełożonych .................................... 189 15. Pozwolenie specjalne i ogólne ............................ 189 16. Pozwolenie domyślne .......................................... 189 17. Podarunki ............................................................ 189 18. Darowizny ............................................................ 190 19. Prawne akty własności ........................................ 190 20. Ograniczenia przy przeniesieniu.......................... 190 21. Wzajemna pomoc w Zgromadzeniu .................... 190 22. Poczucie sprawiedliwości i miłości .................... 190 IV. Posłuszeństwo ............................................................ 191 23. Rozkaz formalny. ................................................. 191 24. Duch i litera.......................................................... 191 25. Przyjmowanie obowiązków . ............................... 191 26. Postawa wobec przełożonych............................... 192 27. Inicjatywa ............................................................ 192 28. Odwołanie się ...................................................... 192 29. Zakaz ubiegania się o urzędy .............................. 192 30. Poznanie i dialog.................................................. 193 31. Sposób zarządzania. ............................................. 193 V. Źródła życia duchowego ............................................ 193 32. Ceremoniarz . ....................................................... 193 33. Przygotowanie i dziękczynienie .......................... 193 34. Ważniejsze święta ................................................ 194 35. Koncelebra . ......................................................... 194 36. Sakrament pokuty ................................................ 194 37. Funkcja spowiednika............................................ 194 VI. Życie modlitwy i pobożności .................................... 195 38. Nabożeństwa okresowe........................................ 195 39. Rekolekcje............................................................ 195 40. Praktyki zastępcze................................................ 195 41. Modlitwa prywatna .............................................. 195 42. Modły za całe Zgromadzenie .............................. 196 Konstytucje i Dyrektorium 20

43. Za przełożonego generalnego ............................. 196 44. Za rodziców, krewnych i dobrodziejów ............. 196 45. Za wszystkich zmarłych współbraci i wiernych.... 196 46. Miejsce pogrzebu ............................................... 196 47. Po śmierci współbrata ......................................... 197 48. Modlitwy i Msze św. za zmarłego współbrata.... 197 49. Po śmierci przełożonego generalnego lub przełożonego prowincji.................................... 197 50. Po śmierci postulanta lub współpracownika wewnętrznego ...................................................... 198 51. Po śmierci rodziców............................................ 198 52. Po śmierci papieża lub biskupa diecezjalnego... 198 53. Po śmierci dobrodzieja ........................................ 198 54. Intencje mszalne .................................................. 198 55. Zapowiedź wspólnego nabożeństwa .................. 198 56. Modlitwy w różnych potrzebach ....................... 199 VII. Pokuta i umartwienie ................................................ 199 57. Ubranie i mieszkanie .......................................... 199 CZĘŚĆ III ŻYCIE WSPÓLNE I. Życie wspólne w ogólności ...................................... 200 58. Więź z nieobecnymi............................................ 200 59. Małe wspólnoty .................................................. 200 II. Miłość braterska i troska o chorych ........................ 200 60. Wzajemna miłość................................................ 200 61. Troska o zdrowie ................................................ 201 62. Urlopy ................................................................ 201 63. Świadczenia społeczne ...................................... 201 64. Domy dla rekonwalescentów ............................. 201 65. Opiekun chorych ................................................ 201 66. Wszechstronna opieka nad chorymi .................. 202 67. Cierpliwość w chorobie...................................... 202 68. Rozstrzyganie sporów ........................................ 202 69. Znoszenie i usuwanie przykrości ....................... 202 70. Środki poprawcze .............................................. 203 71. Zachowanie przepisów prawa ........................... 203 Spis treści 21

III. Pomoce zabezpieczające karność i skupienie .......... 203 72. Rozdział zajęć .................................................... 203 73. Porządek dzienny................................................ 203 74. Porządek we własnym pokoju ........................... 204 75. Rewizja życia wspólnego .................................. 204 76. Sprawozdanie z życia zewnętrznego.................. 204 77. Ściślejsze milczenie............................................ 204 78. Czytanie podczas posiłku................................... 205 79. Klauzura i rozmównica....................................... 205 80. Środki społecznego przekazu............................. 205 IV. Stosunek do społeczeństwa....................................... 205 81. Zachowanie przyzwoitości zakonnej.................. 205 82. Ewangeliczne świadectwo w podróży................ 206 CZĘŚĆ IV APOSTOLAT I. Charakter i środki apostolatu.................................... 207 83. Planowanie prac ................................................. 207 84. Apostolat w obrządku wschodnim ..................... 207 85. Umiar w podejmowaniu prac............................. 207 86. Przygotowanie laikatu do apostolstwa ............... 207 87. Statuty stowarzyszeń mariańskich ..................... 208 88. Kontakty z innymi zakonami ............................. 208 II. Wychowanie i kształcenie młodzieży........................ 208 III. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu.... 208 89. Stosowne korzystanie ......................................... 208 90. Przygotowanie współbraci ................................. 209 91. Zezwolenie kościelne ......................................... 209 IV. Wykonywanie posługi kapłańskiej............................ 209 92. Głoszenie słowa Bożego..................................... 209 93. Sprawowanie sakramentu pokuty....................... 210 94. Formowanie pobożności..................................... 210 95. Podwójne podporządkowanie............................. 210 96. Nabywanie dóbr materialnych ........................... 211 Konstytucje i Dyrektorium 22

97. Ofiary ................................................................... 211 98. Obowiązki proboszczów...................................... 211 V. Ekumenizm i dialog międzyreligijny ........................ 211 VI. Misje .......................................................................... 211 CZĘŚĆ V FORMACJA I. Zasady formacji.......................................................... 212 99. Ułożenie zewnętrzne ......................................... 212 100. Programy wychowania ...................................... 212 101. Prefekt i komisja formacji.................................. 212 102. Układ zajęć ........................................................ 213 103. Pomoc ekspertów................................................ 213 104. Porada lekarza i psychologa .............................. 213 105. Troska wszystkich współbraci............................ 213 II. Troska o powołania.................................................... 213 106. Opiekun powołań .............................................. 213 107. Współpraca rodzin.............................................. 214 108. Zespoły młodzieżowe ........................................ 214 109. Własne instytucje .............................................. 214 110. Inne środki.......................................................... 215 111. Powołania w wieku dojrzałym .......................... 215 III. Przyjmowanie do Zgromadzenia .............................. 215 112. Informacje .......................................................... 215 113. Wymagane przymioty ........................................ 215 114. Próba dojrzałości................................................ 216 115. Formacja postulantów........................................ 216 116. Wymagania wobec postulantów ........................ 216 117. Moderator postulantów ...................................... 216 118. Czas trwania postulatu ....................................... 217 119. Miejsce postulatu................................................ 217 120. Wydalenie postulanta ........................................ 217 121. Sprawozdanie o postulantach ............................ 217 Spis treści 23

IV. Nowicjat................................................................... 218 122. Rekolekcje przed nowicjatem ......................... 218 123. Obrzęd i wpisanie aktu przyjęcia..................... 218 124. Miejsce pierwszej profesji .............................. 218 125. Profesja w niebezpieczeństwie śmierci ........... 218 126. Rekolekcje przed ślubami ............................... 218 127. Socjusz magistra .............................................. 218 128. Kadencja Mistrza Nowicjuszy ........................ 219 129. Obowiązki mistrza . ......................................... 219 130. Przygotowanie mistrza .................................... 219 131. Sprawozdanie nowicjuszy................................ 219 132. Księgi nowicjackie .......................................... 219 133. Sprawozdanie o nowicjuszach ........................ 220 134. Praktyka apostolska ........................................ 220 V. Profesja zakonna...................................................... 220 135. Konieczna opinia ............................................ 220 136. Przygotowanie do ślubów wieczystych .......... 220 137. Prawa i obowiązki............................................ 221 138. Uzupełnienie formuły istotnej ........................ 221 139. Dokument profesji .......................................... 221 VI. Formacja kapłańska ................................................. 221 140. Własne instytuty naukowe .............................. 221 141. Studia na obcych uczelniach............................ 222 142. Domy studiów.................................................. 222 143. Prawo erygowania domu studiów.................... 222 144. Instrukcje dla domów studiów ........................ 222 145. Prefekt studentów ............................................ 222 146. Inni moderatorzy.............................................. 223 147. Kierownik duchowy ........................................ 223 148. Sprawozdanie o alumnach .............................. 223 149. Troska przełożonych wyższych ...................... 223 150. Uzupełnienie średniego wykształcenia .......... 224 151. Formacja pastoralna ........................................ 224 152. Praktyki apostolskie ........................................ 224 153. Posługi diakońskie .......................................... 225 154. Stały diakonat .................................................. 225 155. Rok duszpasterski............................................ 225 Konstytucje i Dyrektorium 24

156. Studia i życie zakonne .................................... 225 157. Życie wspólne i karność .................................. 225 158. Odpowiednia swoboda .................................... 226 VII. Formacja braci zakonnych ...................................... 226 159. Formacja po nowicjacie.................................... 226 160. Moderator braci zakonnych.............................. 226 VIII. Dalsza formacja ...................................................... 226 161. Miesięczne zebrania ........................................ 226 162. Zadanie prefekta formacji ............................... 227 163. Biblioteki i muzea............................................ 227 CZĘŚĆ VI STRUKTURA I ZARZĄD I. Stosunek do władzy kościelnej .............................. 228 164. Zarządzenia Stolicy Świętej ............................ 228 165. Posługi duszpasterskie .................................... 228 II. Struktura Zgromadzenia ......................................... 228 166. Wiceprowincja ................................................ 228 167. Rezydencja ...................................................... 229 III. Przełożeni ............................................................... 229 168. Monitor. ........................................................... 229 169. Ograniczenie wieku ........................................ 229 170. Przełożony miejscowy .................................... 229 171. Kryteria wyboru .............................................. 229 172. Obowiązki........................................................ 230 173. Pozostawanie na urzędzie................................ 230 174. Ograniczenie okresu przełożeństwa................ 230 175. Wyznaczenie wizytatora.................................. 230 176. Pytania i odpowiedzi ...................................... 231 177. Protokół wizytacji............................................ 231 178. Pomoc przełożonego prowincji ...................... 231 179. Inicjatywa i posłuszeństwo.............................. 231 180. Przykład życia ................................................ 232 181. Zasady postępowania przełożonych ............... 232 182. Używanie pieczęci .......................................... 233 Spis treści 25

IV. Rada i radni ............................................................. 233 183. Obecność radnych............................................ 233 184. Ważność decyzji............................................... 233 185. Dokonywanie wyborów lub nominacji .......... 234 186. Wezwanie rzeczoznawców.............................. 234 187. Zebrania rady .................................................. 234 188. Sposób omawiania spraw................................ 234 189. Konieczność informacji ................................... 234 190. Protokoły i akta ............................................... 235 191. Ogłaszanie akt i obowiązek dyskrecji ............. 235 192. Wakans na urzędzie przełożonego generalnego i prowincji ................................... 235 193. Troska o dobro wspólne................................... 235 194. Współpraca z przełożonym ............................. 236 195. Zastępca przełożonego..................................... 236 196. Zależność od przełożonych ............................. 236 V. Sekretarze i archiwa ................................................ 237 197. Wybór sekretarza.............................................. 237 198. Obowiązki sekretarzy ..................................... 237 199. Zachowanie tajemnicy .................................... 238 200. Przechowywanie dokumentów ....................... 238 201. Pisma tajne ...................................................... 239 202. Katalog dokumentów ...................................... 239 203. Kopie................................................................ 239 204. Archiwista........................................................ 239 205. Przesyłanie publikacji...................................... 239 VI. Wybory.................................................................... 240 206. Prawo głosowania w prowincji....................... 240 207. Utrata głosu ..................................................... 240 208. Zwołanie ......................................................... 240 209. Głos chorego ................................................... 241 210. Prawo jednego głosu ....................................... 241 211. Nikt z zewnątrz ............................................... 241 212. Warunki ważności głosu ................................. 241 213. Postulacja......................................................... 242 214. Obowiązki skrutatorów ................................... 242 215. Głosowanie nieważne ..................................... 242 Konstytucje i Dyrektorium 26

216. Badanie głosów ............................................... 242 217. Wynik głosowania ........................................... 243 218. Ogłoszenie wyboru ......................................... 243 VII. Kapituła generalna .................................................. 244 219. Przygotowanie ................................................ 244 220. Sposób zwołania.............................................. 244 221. Termin kapituły generalnej zwyczajnej .......... 244 222. Sposób odbywania kapituły ............................ 244 223. Delegaci dodatkowi ........................................ 244 224. Inni delegaci .................................................... 245 225. Obecność uczestników .................................... 245 226. Udział rzeczoznawców.................................... 245 227. Ćwiczenia duchowe ........................................ 245 228. Sprawdzenie obecności.................................... 245 229. Skrutatorzy i sekretarz kapituły ...................... 246 230. Obowiązek sekretarza...................................... 246 231. Komisje............................................................ 246 232. Wybory komisji .............................................. 246 233. Ważniejsze sprawy .......................................... 246 234. Przedstawienie propozycji na posiedzeniu ogólnym ................................. 247 235. Sposób dyskutowania ..................................... 247 236. Wstępne narady............................................... 247 237. Przygotowanie do wyborów ........................... 248 238. Przysięga wyborców........................................ 248 239. Ogłoszenie wyboru.......................................... 248 240. Wezwanie wybranych...................................... 248 241. Akta i zakończenie kapituły............................. 248 242. Promulgowanie i zmiany redakcyjne uchwał............................ 249 243. Moc obowiązująca uchwał kapituły................ 249 VIII. Kapituła prowincji . ................................................. 249 244. Przestrzeganie zasad........................................ 249 245. Sprawy omawiane na kapitule ........................ 249 246. Akta kapituły .................................................. 250 Spis treści 27

IX. Kapituła miejscowa............................................... 250 247. Łączenie domów........................................... 250 248. Wybory delegatów poza kapitułą.................. 250 249. Propozycje na kapitułę prowincji ................ 251 250. Druga sesja kapituły miejscowej.................. 251 X. Konwenty ............................................................. 251 251. Uczestnicy konwentu generalnego................. 251 252. Uczestnicy konwentu prowincji................... 251 XI. Zarząd generalny.................................................. 252 253. Praca dla dobra Zgromadzenia..................... 252 254. Zmiany w radzie generalnej......................... 252 255. Prokurator generalny ................................... 252 256. Mianowanie prokuratora .............................. 252 257. Zależność od generała ................................. 252 258. Ekonom generalny ....................................... 253 259. Postulator generalny i wicepostulatorzy ...... 253 260. Mianowanie postulatora i wicepostulatorów. 253 XII. Zarząd prowincji .................................................. 253 261. Powszechne głosowanie konsultacyjne ........... 253 262. Otwarcie głosów............................................... 253 263. Wybory na kapitule .......................................... 254 264. Utrata urzędu przełożonego prowincji.............. 254 265. Utrata urzędu radnego ...................................... 254 266. Zmiany w składzie zarządu .............................. 254 XIII. Zarząd miejscowy ................................................ 255 267. Większa liczba radnych ............................... 255 268. Przykład przełożonego.................................. 255 269. Zasadnicza troska.......................................... 255 270. Starania o jedność i zgodę ........................... 255 271. Ojcowska opieka .......................................... 255 272. Informacje o szczególnych uzdolnieniach współbraci..................................................... 256 273. Szczególne zadania przełożonych................ 256 274. Sprawozdanie ze stanu domu....................... 256 275. Informacje dla następcy................................ 256 Konstytucje i Dyrektorium 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2Mw==